Sökning: "Ekaterine Bakhtadze"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ekaterine Bakhtadze.

  1. 1. Exploring the Grey Zone between Type 1 and Type 2 Diabetes

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Ekaterine Bakhtadze; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes kännetecknas av förhöjda halter av glukos i blodet och flera vanliga former förekommer. Typ 1 (T1D) diabetes är vanligast förekommande hos barnoch ungdomar och karakteriseras av att de insulin producerande cellerna (s.k. betacellerna) förstörs av kroppens eget immunförsvar, en autoimmun reaktion. LÄS MER