Sökning: "Eislab embedded Internet System Laboratory ."

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eislab embedded Internet System Laboratory ..

  1. 1. Electromagnetic modeling using the partial element equivalent circuit method

    Författare :Jonas Ekman; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell elektronik; Industrial Electronics;

    Sammanfattning : This thesis presents contributions within the field of numerical simulations of electromagnetic properties using the Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) method. Numerical simulations of electromagnetic properties are of high industrial interest. LÄS MER