Sökning: "Educational tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 173 avhandlingar innehållade orden Educational tradition.

 1. 1. Moralen, barnet eller vetenskapen? : En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen

  Författare :Agneta Linné; Lars-Magnus Engström; Donald Broady; Ulf P. Lundgren; Daniel Kallós; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teacher education; educational sociology; educational history; educational theories; social theories; curriculum research; curriculum theory; theories of cultural reproduction; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Tradition and change in compulsory school teacher education are studied historically, using the theoretical framework of curriculum theory and theory of cultural reproduction. The concepts of classification and framing are used as analytic devices. LÄS MER

 2. 2. Mellan samtid och tradition : folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning

  Författare :Inger Landström; Staffan Larsson; Kenneth Abrahamsson; Ann-Marie Laginder; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; popular adult education; social and educational change; democracy; structuration and agency; life politics; course politics; vocational courses; vocational training; vocational roles; identity; self identity; existential rationality; Folkhögskolor; yrkesutbildning; Sverige; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; self-identity; social sciences; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis the vocational orientation of the courses offered - as an expression of the folk high school's self-identity- is analysed. The point of departure was that what the folk high school do, is a way to show what it wants to be and, therefore, reflects what it is. LÄS MER

 3. 3. Ett medialt museum : lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Författare :Petra Werner; Jakob Staberg; Anders Burman; Katarina Elam; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER

 4. 4. Mellan tradition, demokrati och marknad : - en analys av lärares identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket

  Författare :Sara Irisdotter; Sven Hartman; Johanna Gustafsson Lundberg; Gunnel Colnerud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; democracy; school tradition; marketisation; school development; critical discourse analysis; discourse ethics.; Education; Pedagogik; teacher identity; teacher profession; marketization;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the construction of teacher identity in the field of tension between teacher tradition, democratization and a free economic market. The main purpose is to analyze what aspects of teacher identity are constructed as teachers talk about ethical questions in their practice. LÄS MER

 5. 5. Undersökande arbete i en laborativ tradition : Från implicita till explicita syften med praktiskt arbete i grundskolans senare del

  Författare :Torodd Lunde; Niklas Gericke; Michal Drechsler; Per-Olof Wickman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education reseach; didactic models; inquiry-based teaching; selective traditions; teacher professional development; critical realism; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to contribute with increased knowledge of what happens when ideas from science education research are introduced in a teaching tradition where other purposes and ideas have dominated for a long time and how gaps between these can be bridged. The study consists of three sub-studies. LÄS MER