Sökning: "Duncan Markham"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Duncan Markham.

  1. 1. Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

    Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

    Författare :Duncan Markham; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociolinguistics; talent; language acquisition; phonetics; Linguistics; Lingvistik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar en bred och kritisk översikt av litteraturen och forskningen angående inlärning av uttal och språkljud. De problem som framför allt vuxna har med att lära sig uttalet i ett främmande språk diskuteras och de olika hypotesen granskas. LÄS MER