Sökning: "Duhamel pull-through"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Duhamel pull-through.

  1. 1. Hirschsprung´s Disease & Gastroesophageal Reflux. Aspects on Two Gastrointestinal Motility Disorders in Childhood

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Anna Gunnarsdottir; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GERD; Gastroesophageal Reflux; Duhamel pull-through; TERPT; Quality of Life; ENS; CART; Hirschsprung´s Disease; GER; pH-monitoring; Wireless; BRAVO;

    Sammanfattning : Gastrointestinal motility disorders are common in childhood and in this thesis we look at two of them, i.e. Hirschsprung´s Disease (HD) and gastroesophageal reflux disease (GERD) in five different studies. LÄS MER