Sökning: "Dry sampler"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Dry sampler.

 1. 1. Isocyanates - methodology for gas and particle generation, sampling and detection

  Författare :Daniel Gylestam; Marianne Dalene; Gunnar Skarping; Daniel Karlsson; Dhimiter Bello; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Isocyanate; PUR; Dry sampler; PTR-MS; Transfer line; PPE; Environmental Chamber; Respirable Particles; Denuder Impactor; Aerosol; Particles; Impinger; air sampling; LC-MS; di-n-butylamine; DBA; ICA; MIC; HDI; TDI; IPDI; MDI; Occupational Exposure; Exposure; Occupational Health; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : Isocyanates are mainly used in the industry for the production of polyurethane (PUR) plastics. Workers are at risk of being exposed during the manufacturing of PUR. During thermal degradation of PUR, isocyanates are released and workers involved in hot work such as fire-fighting, welding etc. may also be exposed. LÄS MER

 2. 2. Isocyanates, Amines and Alkanolamines : Sampling, Chromatography and Detection

  Författare :Jakob B. Riddar; Marianne Dalene; Gunnar Skarping; Daniel Karlsson; Håkan Westberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Air-sampling; Isocyanates; Aromatic amines; Aliphatic amines; Alkanolamines; Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography; Dry Denuder-Filter sampler; Liquid Chromatography–tandem Mass Spectrometry; Polyurethane Foam Extraction; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : Isocyanates, aromatic-, aliphatic- and alkanolamines are commonly used in the industry today. Millions of workers in Europe are exposed. The most frequent health symptoms are respiratory and dermal disorder. Due to the health risk most of the compounds in this thesis are regulated by authorities and have occupational exposure limits (OELs). LÄS MER

 3. 3. Weight scaling : methods to determine the quantity of pulpwood

  Författare :Mikael Hultnäs; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Scaling pulpwood according to its weight for payment purposes is done in many places around the world. In North America, pulpwood is commonly scaled according to its green weight, while in Central Europe the wood is commonly scaled according to its dry weight. In Sweden pulpwood is measured according to its volume. LÄS MER

 4. 4. Road Surface and Tyre Interaction : Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  Författare :Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. LÄS MER