Sökning: "Driving veh"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Driving veh.

 1. 1. On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Gabriella Eriksson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Driver; Driving veh ; Cognition; Behaviour; Choice; Speed; Fuel consumption; Route itinerary ; Thesis; psykologi; Psychology; Time saving bias; fuel consumption; route choice; mean speed; speed choice; time gain; driver judgements;

  Sammanfattning : Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten, politiker och andra intressenter som är involverade i trafikfrågor ska kunna fatta välgrundade beslut. LÄS MER

 2. 2. Effects of hearing loss on traffic safety and mobility

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Birgitta Thorslund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hearing loss; traffic safety; cognitive workload; tactile support; Hörselnedsättning; trafiksäkerhet; kognitiv belastning; taktilt stöd; 841 Road: Road user behaviour; 841 Road: Road user behaviour; Hearing; Driver; Driving veh ; Behaviour; Cognition; Mental load; Eye movement; Tactile; Warning; Signal; Driver assistance system; Navigation route ; Simulator driving ; Test; Safety;

  Sammanfattning : Syftet med den här doktorsavhandlingen var att undersöka trafiksäkerhet och mobilitet för individer med hörselnedsättning (HN). Tre studier har genomförts: 1. en enkätstudie för att undersöka skillnader i transportvanor relaterade till HN, 2. LÄS MER

 3. 3. The development of methods for detection and assessment of safety critical events in car driving

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet. Tekniska högskolan. Teknik och samhälle. Trafik och väg

  Författare :Omar Bagdadi; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Near miss; Braking; Driving veh ; Driver; Behaviour; Tillbud; Bromsning; Fordonskörning; Förare; Beteende; Crash involvement; jerk; safety critical event;

  Sammanfattning : Improving our knowledge of drivers? behaviour, especially in hazardous situations is a key to understanding why accidents occur and how to improve safety on our roads. Crash surrogate measures have proven to be very useful in traffic safety analysis. LÄS MER