Sökning: "Dragan Bajic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dragan Bajic.

  1. 1. Radiological Studies on Hippocampal Development Morphological Variants and their Relationship to Epilepsy

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Enheten för radiologi

    Författare :Dragan Bajic; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRI; Brain development; Hippocampus; Epilepsy; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Radiologi; Radiology; Radiologi;

    Sammanfattning : During fetal development, the hippocampal structures are folded forming the hippocampal sulcus which penetrates into the temporal lobe and then the entity rotates.  During this process, the hippocampal sulcus will be closed and the inverted hippocampus takes a rounded form. LÄS MER