Sökning: "Djamila Fatheddine"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Djamila Fatheddine.

  1. 1. Den kroppsliga läsningen Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Djamila Fatheddine; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Comparative Literature; Litteraturvetenskap; Reading literature; Literature education; Embodiment; Bildung; Hermeneutics; Phenomenology;

    Sammanfattning : Denna avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter. Genom fyra delstudier görs nedslag i styrdokument, lärares klassrumspraktik och elevers egna erfarenheter av litteraturläsning. LÄS MER