Sökning: "DipA"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet DipA.

 1. 1. Borrelia channel-forming proteins : structure and function

  Författare :Ignas Bunikis; Sven Bergström; Steven Norris; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Borrelia; Lume disease; relapsing fever; BesC; drug efflux; DipA; P66; porins; Molecular biology; Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : Borrelia is a Gram-negative, corkscrew-shaped bacterium transmitted by infected ticks or lice. Borreliae are subdivided into pathogens of two diseases: Lyme disease, caused mainly by B. burgdorferi, B. afzelii and B. LÄS MER

 2. 2. En riktig rektor : Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Författare :Josefin Brüde Sundin; Glenn Hultman; Maria Sundqvist; Anders Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture; context; emotional structures; ethnography; gender; leadership; micro-politics; principal; principals’ work activity; school cultures; Skolledare; ledarskap; genus rektorer; genusaspekter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. LÄS MER

 3. 3. Staten och läromedlen : En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991

  Författare :Anna Johnsson Harrie; Bengt-Göran Martinsson; Lisbeth Lundahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbook; textbook approval; implementation; Swedish educational policy; civics; curriculum; objectivity; Läromedelsgranskning; läromedel; implementering; svensk utbildningspolitik; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; läroplan; objektivitet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om statlig påverkan på skolans läromedel. Här studeras såväl de politiska besluten om, som det konkreta genomförandet av, den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel, från starten 1938 till avskaffandet 1991. De politiska besluten och genomförandet sker på skilda arenor. LÄS MER

 4. 4. På tal om matematik : matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen

  Författare :Eva Riesbeck; Lars-Ove Dahlgren; Ingrid Andersson; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school-mathematics; every-day life; discourse; education; language; discursive boundary crossing; meta-language; Skolmatematik; vardag; diskurs; didaktik; språk; diskursiva gränser; metaspråk; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyze how discourse as a theoretical and didactical concept can help in advancing knowledge about the teaching of mathematics in school. The dissertation has been written within a socio-cultural perspective where active participation and support from artefacts and mediation are viewed as important contributions to the development of understanding. LÄS MER

 5. 5. Lärare med utländsk bakgrund : Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang

  Författare :Monica Sandlund; Ingrid Andersson; Jonas Hallström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Life stories; narratives; immigrant teacher; identity performances; professional ethos; positioning; legitimacy; multicultural education; intercultural intentions; Yrkeslivsberättelser; lärare med utländsk bakgrund; identitetsframträdanden; yrkesethos; positionering; legitimitet; den mångkulturella skolan; interkulturella intentioner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och deras möte med den svenska skolan genom deras berättelser. Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med förståelsen att mening skapas i interaktion med andra. LÄS MER