Sökning: "Didier Rotticci"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Didier Rotticci.

  1. 1. Understanding and engineering the enantioselectivity of candida antarctica lipase b towards sec-alcohols

    Författare :Didier Rotticci; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER