Sökning: "Didaktik naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 142 avhandlingar innehållade orden Didaktik naturvetenskap.

 1. 1. Reading the Sky : From Starspots to Spotting Stars

  Författare :Urban Eriksson; Cedric Linder; John Airey; Andreas Redfors; Edward E. Prather; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Astrometry; Astronomy Education Research; Disciplinary Discernment; Extrapolating three-dimensionality; Reading the Sky; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : This thesis encompasses two research fields in astronomy: astrometry and astronomy education and they are discussed in two parts. These parts represent two sides of a coin; astrometry, which is about constructing 3D representations of the Universe, and AER, where for this thesis, the goal is to investigate university students’ and lecturers’ disciplinary discernment vis-à-vis the structure of the Universe and extrapolating three-dimensionality. LÄS MER

 2. 2. Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap

  Författare :Annika Elm Fristorp; Tore West; Jan Schoultz; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; early childhood education; early years’ science education; learning; multimodality; primary education; primary science education; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse the design of learning environments and how children in preschool, preschool class and primary school create meaning and learn from the teaching aids offered to them in scientific activities planned by teachers.The theoretical reference frame was obtained from multimodal and design-oriented theory, with its focus on the creative dimensions of learning and detailed aspects of how learning takes place. LÄS MER

 3. 3. Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem

  Författare :Attila Szabo; Inger Wistedt; Pettersson Kerstin; Samuel Bengmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematisk problemlösning; matematiskt minne; matematiska förmågor; högpresterande elever; matematikämnets didaktik; Mathematics Education;

  Sammanfattning : The thesis deals with the interaction of mathematical abilities and the mathematical memory's role in problem-solving. To examine those phenomena, I analyzed the expression of mathematical abilities for high achieving students from upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan

  Författare :Anna Günther-Hanssen; Anna Danielsson; Kristina Anderssson; Anna Jobér; Bodil Sundberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s explorations; emergent science; gendering; new materialism; preschool education; scientific phenomena as playmates; begynnande naturvetenskap; förskola; könande processer; naturvetenskapliga fenomen som lekkamrater; nymaterialism; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how scientific phenomena, together with other agents (human and nonhuman) in preschool, participate in and co-create gendering processes as well as children’s emergent scientific explorations. These are seen as mutual processes emerging in the daily doings and routines in preschool. LÄS MER

 5. 5. Tecken av betydelse : En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

  Författare :Camilla Lindahl; Bengt-Olov Molander; Inger Lindberg; Anders Jakobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER