Sökning: "Dick Kasperowski"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dick Kasperowski.

  1. 1. Vetenskap, media och allmänhet: en konstruktivistisk studie av forskningsöversikten som ämne och resurs

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Dick Kasperowski; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER