Sökning: "Determinants of health"

Visar resultat 1 - 5 av 443 avhandlingar innehållade orden Determinants of health.

 1. 1. Mental health after migration to Sweden : The role of the social determinants of health

  Författare :Helena Honkaniemi; Mikael Rostila; Sol Pía Juárez; Srinivasa Vittal Katikireddi; Seeromanie Harding; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mental health; migration; integration; social welfare policy; social determinants of health; survey data; register data; observational design; quasi-experimental design; systematic review; Public Health Sciences; folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Migrants often experience worse mental health after migration than natives in Sweden. Using survey, register and peer-reviewed published data, the five studies of this thesis explored the mental health variation of different migrant groups settled in Sweden, including by the timing of migration, level of integration and region of origin. LÄS MER

 2. 2. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  Författare :Kamrul Islam; Socialepidemiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. LÄS MER

 3. 3. Health for community dwelling older people : trends, inequalities, needs and care in rural Vietnam

  Författare :Le Van Hoi; Lars Lindholm; Truong Viet Dung; Pham Thang; Nguyen Thi Kim Chuc; Zarina Kabir; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older people; elderly health; health status; life expectancy; health-related quality of life; EQ-5D; mobility; self-care; usual activities; pain; discomfort; anxiety; depression; activity of daily living; basic ADL; instrumental ADL; intellectual ADL; non-communicable diseases; need of care; health service; model of care; mobile team; day care centre; nursing centre; inequalities; cost of care; socioeconomic; education; marital status; living arrangement; household head; working status; living area; wealth quintile; poverty line; community; cohort study; household survey; focus group discussion; qualitative research; rural; Vietnam; developing country; Asia; người cao tuổi; y tế; thực trạng sức khỏe; hy vọng sống; chất lượng cuộc sống; EQ-5D; đi lại; tự chăm sóc; hoạt động thường xuyên; đau; khó chịu; lo lắng; trầm cảm; hoạt động hàng ngày; bệnh không lây nhiễm; nhu cầu chăm sóc; dịch vụ y tế; mô hình chăm sóc; đội lưu động; trung tâm chăm sóc ban ngày; trung tâm dưỡng lão; bất bình đẳng; chi phí chăm sóc; kinh tế xã hội; giáo dục; hôn nhân; sắp xếp cuộc sống; chủ hộ; tình trạng làm việc; khu vực sống; ngũ phân thịnh vượng; chuẩn nghèo; cộng đồng; nghiên cứu theo dõi dọc; điều tra hộ gia đình; thảo luận nhóm tập trung; nghiên cứu định tính; nông thôn; Việt Nam; nước đang phát triển; châu Á; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background InVietnam, the proportion of people aged 60 and above has increased rapidly in recent decades. The majority live in rural areas where socioeconomic status is more disadvantaged than in urban areas.Vietnam’s economic status is improving but disparities in income and living conditions are widening between groups and regions. LÄS MER

 4. 4. Adolescent boys’ health : managing emotions, masculinities and subjective social status

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Hälsa och välfärd; Health and Welfare; folkhälsa;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER

 5. 5. School health nursing : perceiving, recording and improving schoolchildren's health

  Författare :Eva K. Clausson; Lennart Köhler; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; School chldren s health; school health service; school nurse; school health record; ethic; family; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Skolbarns hälsa; skolhälsovård; skolsköterska; skolhälsovårdsjournal; etik; familj; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses’ descriptions of school children’s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren’s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS). LÄS MER