Sökning: "Det möjliga mötet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Det möjliga mötet.

 1. 1. Det möjliga mötet. En studie av fritidspedagogers förhållningssätt i samspel med barngrupper inom skolbarnsomsorgen

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Maria Ursberg; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher behaviour; teacher attitude; social order; social interaction; school-aged child care; After school center; leisure time teacher; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to describe and analyze the attitudes and behaviour of leisure time teachers. Attention will be paid to relevant features of the topic primarily addressed with regard to the interplay between teacher and child. LÄS MER

 2. 2. Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Johan Stierna; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under vilka villkor kan etnicitet relaterad till en invandrargrupp igenkännas och erkännas mottagarlandet? Hur omformas och förändras transnationella konstruktioner av etnicitet när de sätts in och används i lokala praktiker? Uppstår nya etniska och kulturella former när en kapitalstark transnationell grupp konfronteras med en migrationssituation? I en empirisk studie av svenskarna i Madrid under 1900-talet söker Johan Stierna efter möjliga svar på dessa skilda men relaterade frågor. Med hjälp av dokument, statistik, människors berättelser och deltagande observation beskrivs framväxten av ett svenskt rum i Madrid, vilket förändras i tiden i samspel med handelns struktur och nationalstaternas skiftande styrka. LÄS MER

 3. 3. Projektet Björntanden Om beslutsprocesser, entreprenörskap och politik

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

  Författare :Maria Weimer-Löfvenberg; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision processes; entrepreneurship; politics; cooperation; regional development; phenomenology; hermeneutics; Beslutsprocesser; entreprenörskap; politik; samverkan; regional utveckling; fenomenologi; hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis deals with decision processes, entrepreneurship, and politics in a local context. The study focuses on the local project Björntanden in Östersund, an entrepreneurial idea aiming at regional development. LÄS MER

 4. 4. Bridging the communicative gap between a person with dementia and caregivers. A nursing perspective

  Detta är en avhandling från Centre of Caring Sciences, P.O.B. 198, Se-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Göran Holst; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personality; needs assessement; life history; Nursing care; dementia; Psychiatry; family; clinical psychology; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; sense of coherence; psychosomatics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ?Överbrygga det kommunikativa gapet mellan personer med en demenssjukdom och deras vårdare. Ett omvårdnadsperspektiv? En problematik i omvårdnaden av personer med långt framskriden demenssjukdom är hur vårdare skall tolka och förstå den demensdrabbade så att omvårdnaden kan anpassas till dennes behov. LÄS MER

 5. 5. Paternalism in general practice - physician's power and patient's autonomy

  Detta är en avhandling från Stefan Bremberg, Nyborgsvägen 15 B, SE-252 21 Helsingborg, Sweden or Dep. of Medical Ethics, St Gråbrödersg 16, SE-222 22 Lund, Sweden

  Författare :Stefan Bremberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; Attitudes; interview; justification; medical benefit; paternalism; questionnaire; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Paternalism i allmänläkarens vardag - om läkarens makt och patientens rätt till självbestämmande. I mitt vardagliga arbete som allmänläkare möter jag patienter med olika symtom och sjukdomar. LÄS MER