Sökning: "Designforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Designforskning.

 1. 1. Interaktiv musikkomposition

  Författare :Anders-Petter Andersson; Ola Stockfelt; Sanne Krogh Groth; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 2. 2. Lärande i matematik Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Yvonne Liljekvist; Héctor Perez Prieto; Johan Lithner; Per Nilsson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; imitative and creative reasoning; educational design research; Imitativa och kreativa resonemang; designforskning; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Since mathematical tasks are central to the teaching of mathematics, it is crucial to extend our knowledge of the characteristic features of tasks that are conducive to student development of problem-solving and reasoning abilities as well as conceptual understanding. The aim of the dissertation is to investigate how different types of mathematical tasks affect student learning and choice of learning strategies. LÄS MER

 3. 3. Lösa problem om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johan Sidenvall; Johan Lithner; Carina Granberg; Björn Palmberg; Kristina Juter; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problem solving; reasoning; beliefs; textbook; teaching; formative assessment; design research; secondary school; problemlösning; resonemang; uppfattningar; lärobok; lärare; undervisning; formativ bedömning; designforskning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Generellt sett domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter. Om undervisning till störst del görs på detta sätt kommer elever ha svårt att att utveckla andra viktiga förmågor i matematik såsom problemlösning, resonemang och begreppsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Tangible participation - Engaging designs and design engagements in pedagogical praxes

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Henrik Svarrer Larsen; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aesthetics; annotated portfolios; Certec; corporeality; critical design; criticality; design; design artefacts; design hermeneutics; design qualities; design research; designerly; disability; embodiment; experiential qualities; extended materiality; hybrid media; ideation; intellectual disability; interaction design; interactivity; multisensory; multisensory environments; MSE; participation; participatory design; probes; programmatic design research; rehabilitation engineering; research by design; research through design; sensuousness; sketching; Snoezelen; tangible computing; tangibles.;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to three fields within design research: - Explorations of a design space related to aesthetics of Tangible Interaction, which have led to a set of design imaginations as well as perspectives on salient design qualities. - Views on and a designerly example of knowledge construction related to Research through Design as well as to programmatic approaches to design research. LÄS MER

 5. 5. Service Design : a conceptualization of an emerging practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Katarina Wetter Edman; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; design practice; design management; user involvement; service marketing management; service-dominant logic; tjänstedesign; designpraktik; design management; användarinvolvering; Service;

  Sammanfattning : Service design is an emerging design practice with an interdisciplinary heritage. Most previousresearch has been based on what service designers do; with the increased academic interestin service design over the past decade, the time has come to conceptualize the underlyingdiscourses. LÄS MER