Sökning: "Dekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Dekonstruktion.

 1. 1. Det odödas analys : En studie av centralproblematiken i Slavoj Zizeks samhällsanalys

  Författare :Fredrik Palm; Kaj Håkanson; Mårten Söder; Carsten Bagge Laustsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Rex Butler; Judith Butler; Anthony Giddens; sexual difference; castration; the symbolic; the real; the undead; the act; fantasy; den Andre; the Other; performativity; deconstruction; psychoanalysis; poltical theory; Slavoj Žižek; Jacques Lacan; Jacques Derrida; Gilles Deleuze; Niklas Luhmann; Sociologi; det odöda; akt; fantasi; dekonstruktion; psykoanalys; politisk teori; performativitet; Ernesto Laclau;

  Sammanfattning : This thesis examines the social theory of Lacanian philosopher Slavoj Žižek. It focuses on Žižek’s work between 1989 and 2006, and offers an interpretation based on a reading of three central concepts: the Other, fantasy, and the act. LÄS MER

 2. 2. Myter om gymnasieeleven : En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

  Författare :Maria Terning; Ulf Olsson; Katarina Sipos; Sverker Lindblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; student subject; discourse; upper secondary education; post structuralism; deconstruktion; subject position; categorization; political subjectivity; myth; social fantasy; Sweden; elev; diskurs; gymnasieskolan; poststrukturalism; dekonstruktion; subjektposition; kategorisering; politisk subjektivitet; myt; social fantasi; Sverige; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For whom the educational system should be available, what it should contain and what it should lead to, are all questions but with different answers. In this dissertation, these answers are understood as products of relations including a power dimension. LÄS MER

 3. 3. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 4. 4. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER

 5. 5. Lärare med utländsk bakgrund : Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang

  Författare :Monica Sandlund; Ingrid Andersson; Jonas Hallström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Life stories; narratives; immigrant teacher; identity performances; professional ethos; positioning; legitimacy; multicultural education; intercultural intentions; Yrkeslivsberättelser; lärare med utländsk bakgrund; identitetsframträdanden; yrkesethos; positionering; legitimitet; den mångkulturella skolan; interkulturella intentioner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och deras möte med den svenska skolan genom deras berättelser. Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med förståelsen att mening skapas i interaktion med andra. LÄS MER