Sökning: "Deborah Roberson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Deborah Roberson.

  1. 1. Perceiving emotions with a bilingual mind

    Författare :Marie-France Champoux-Larsson; Francisco Esteves; Alexandra Dylman; Deborah Roberson; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER