Sökning: "Data och Systemvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 851 avhandlingar innehållade orden Data och Systemvetenskap.

 1. 1. Lock-free Concurrent Search

  Författare :Bapi Chatterjee; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wait-free; Help-aware; Non-blocking; Concurrency; Linearizability; Lock-based; Lock-free-kD-tree; Amortized Complexity; Data Structure; Binary Search Tree; Blocking; Search; Concurrent; kD-tree; Linked-list; Lock-free; Range Search; Language-portable; Help-optimal; Nearest Neighbour Search; Linearizable; Synchronization;

  Sammanfattning : The contemporary computers typically consist of multiple computing cores with high compute power. Such computers make excellent concurrent asynchronous shared memory system. LÄS MER

 2. 2. Advancing Automation in Digital Forensic Investigations

  Författare :Irvin Homem; Panagiotis Papapetrou; Fredrik Blix; Indre Žliobaitė; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital Forensics; Machine Learning; Computer Forensics; Network Forensics; Predictive Modelling; Distributed Systems; Mobile Devices; Mobile Forensics; Memory Forensics; Android; Semantic Web; Hypervisors; Virtualization; Remote Acquisition; Evidence Analysis; Correlation; P2P; Bittorrent; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Digital Forensics is used to aid traditional preventive security mechanisms when they fail to curtail sophisticated and stealthy cybercrime events. The Digital Forensic Investigation process is largely manual in nature, or at best quasi-automated, requiring a highly skilled labour force and involving a sizeable time investment. LÄS MER

 3. 3. Disease surveillance systems

  Författare :Baki Cakici; Magnus Boman; Stefan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; disease surveillance; syndromic surveillance; outbreak detection; health informatics; computer science; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Epidemiology; Epidemiologi; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Recent advances in information and communication technologies have made the development and operation of complex disease surveillance systems technically feasible, and many systems have been proposed to interpret diverse data sources for health-related signals. Implementing these systems for daily use and efficiently interpreting their output, however, remains a technical challenge. LÄS MER

 4. 4. Deltagandets förutsättningar och digitala resursers påverkan : -  ur ett elev- och lärarperspektiv

  Författare :Johanna Öberg; Uno Fors; Jelena Zdravkovic; Jimmy Jaldemark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital resources; digital transformation; participatory research; pedagogical practices; pupil participation; digitala resurser; digital transformation; deltagarbaserad forskning; pedagogisk praktik; elevdeltagande; Man-Machine-Interaction MMI ; människa-maskin-interaktion MMI ;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker potentialen hos digitala resurser för att stödja elevers deltagande i formella lärmiljöer. Forskningsfrågningar är inriktade på att förstå användarperspektiv, förhållningssätt och krav som är relevanta för att möjliggöra elevers deltagande i skolan. LÄS MER

 5. 5. External Data Incorporation into Data Warehouses

  Författare :Mattias Strand; Benkt Wangler; Mats Danielsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; data warehouse; external data; syndicate data; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap; Technology;

  Sammanfattning : Most organizations are exposed to increasing competition and must be able to orient themselves in their environment. Therefore, they need comprehensive systems that are able to present a holistic view of the organization and its business. LÄS MER