Sökning: "Dario Aganovic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dario Aganovic.

  1. 1. On Manufacturing System Development in the Context of Concurrent Engineering

    Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell produktion

    Författare :Dario Aganovic; KTH.; [2004]
    Nyckelord :Concurrent Engineering; Engineering Design; Development Methods and Tools; Manufacturing System; Information Management;

    Sammanfattning : This thesis presents an extension of the contemporaryengineering design theory towards a unified view onsimultaneous development of products and manufacturing systems,i.e. concurrent engineering. LÄS MER