Sökning: "Danny Brash"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Danny Brash.

  1. 1. Reuse in information systems development : a qualitative inquiry

    Författare :Danny Brash; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informationssystem; Systemutveckling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER