Sökning: "Daniela Balan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniela Balan.

  1. 1. The three-component aza-Baylis-Hillman reaction : development and application

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för organisk kemi

    Författare :Daniela Balan; Stockholms universitet.; [2004]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

    Sammanfattning : The current thesis presents the optimization and generalization of the Baylis-Hillman reaction applied to in situ generated imines, i.e. a three-component aza- Baylis-Hillman reaction. We found that the title reaction proceeds most efficiently in the presence of a combination of catalysts, i. LÄS MER