Sökning: "Daniel Wojahn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Wojahn.

  1. 1. Språkaktivism Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Daniel Wojahn; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

    Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER