Sökning: "Daniel Sorobetea"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Sorobetea.

  1. 1. Mucosal interactions during Trichuris infections

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Daniel Sorobetea; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER