Sökning: "Daniel Sorobetea"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Sorobetea.

  1. 1. Mucosal interactions during Trichuris infections

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Daniel Sorobetea; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER