Sökning: "Daniel Rauhut"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Rauhut.

  1. 1. Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-1997

    Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

    Författare :Daniel Rauhut; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fattigdomsnorm; Fattigdom; Social and economic history; lägsta socialt accepterade levnadsstandard; Ekonomisk och social historia;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the poverty norm for single adults without children in Sweden between 1918 - 1997. The study analyses the full norm, not support given as an income supplement. The poverty norm is defined as the minimum level of a socially acceptable standard of living. LÄS MER