Sökning: "Daniel Nebel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Nebel.

  1. 1. Functional importance of estrogen receptors in the periodontium

    Författare :Daniel Nebel; Malmö högskola; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Estrogen; Estrogen receptors; LPS; Periodontium; PDL cells; Gingival epithelial cells;

    Sammanfattning : Östrogen är ett kvinnligt könshormon som även har andra effekter. Östrogen verkar i cellkärnan genom att binda till en östrogenreceptor (ER), som finns i två olika typer, ERα och ERβ. Parodontit (tandlossning) är en inflammationssjukdom som drabbar tandens fäste som svar på bakterier som normalt finns i munhålan. LÄS MER