Sökning: "Dan-Erik Andersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dan-Erik Andersson.

  1. 1. En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

    Författare :Dan-Erik Andersson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; ?Cartesian anxiety?.; The Clash of Civilizations; International Relations; Thick and Thin; Liberals and Communitarians; Theology of Religions; Universal Morality; Global Ethics; Projekt Weltethos; Hans Küng; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

    Sammanfattning : This dissertation analyzes the work on universal morality by the Swiss theologian Hans Küng. According to Küng, a universal morality can be formed out of the world's religions that can reconcile ideological, cultural and religious differences. LÄS MER