Sökning: "Dan Kiselman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dan Kiselman.

  1. 1. Implications of departures from LTE and homogeneity in the sun and solar-type stars

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Dan Kiselman; Uppsala universitet.; [1993]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER