Sökning: "Dan Falkenback"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dan Falkenback.

  1. 1. Gastroesophageal reflux disease - complications and prognostic aspects

    Författare :Dan Falkenback; Lund Kirurgi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastroesophageal reflux disease; Barrett s esophagus; natural course; GERD; Adenocarcinoma; prognosis; biomarkers;

    Sammanfattning : This thesis investigates several aspects on gastroesophageal reflux disease (GERD) and associated complications as Barrett’s esophagus and esophageal adenocarcinoma. I. To clarify the natural course of GERD, a pH-metry verified cohort was re-evaluated after 20 years. The course of GERD may well be progressive. LÄS MER