Sökning: "Dahly Matilainen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dahly Matilainen.

  1. 1. Hemmet som ethos:en idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft

    Författare :Yvonne Hilli; Katie Eriksson; Dahly Matilainen; Henry Cöster; []
    Nyckelord :Caring Science; history of ideas; home; caring; hermeneutics; Vårdvetenskap; idéhistoria; hemmet; vårdande; hermeneutik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER