Sökning: "Dag Prawitz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dag Prawitz.

  1. 1. Natural deduction : a proof-theoretical study

    Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

    Författare :Dag Prawitz; Stockholms universitet.; [1965]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER