Sökning: "DR NOR1988"

Hittade 1 avhandling innehållade orden DR NOR1988.

  1. 1. Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

    Författare :Hanna Åkerström; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Källström Magnus; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runic inscriptions; early Viking Age; inventory of runic inscriptions; Scandinavia; inscriptions on portable objects; runestones; reading order; social semiotics; multimodality; monosequentiality; multisequentiality; hypertext theory; Bo Boije4 Skee; U ANF1937; 163 Björkö; DR NOR1988; 5 Malt; Ög 136 Rök; runinskrifter; tidig vikingatid; inventering av runinskrifter; Skandinavien; lösföremålsinskrifter; runstenar; läsordning; socialsemiotik; multimodalitet; monosekventialitet; multisekventialitet; hypertextteori; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

    Sammanfattning : This thesis examines visual text conventions in the Nordic runic material from the early Viking Age and shows that visual meanings, as well as linguistic ones, can increase understanding of this complicated material. The thesis also provides a corpus of early Viking Age runic texts. The thesis comprises three investigations. LÄS MER