Sökning: "DIVA specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden DIVA specialpedagogik.

 1. 1. Specialpedagogik i skolvardagen : En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

  Författare :Catharina Tjernberg; Mats Myrberg; Eva Heimdahl Mattson; Matts Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading and writing education; dyslexia; classroom observations; teaching skills; language development; praxis-oriented; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. LÄS MER

 2. 2. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

  Författare :Ann-Katrin Swärd; Mats Myrberg; Monica Reichenberg; Anita Hjälme; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grounded Theory; the Witting Method; method; literacy; education; special education; reading research; reading instruction; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education; Specialpedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik i Fritidshemmet : Från samlat forskningsläge till pedagogisk praktik

  Författare :Birgitta Lundbäck; Linda Fälth; Helena Ackesjö; Daniel Östlund; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special Education; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to research and practice with knowledge aboutspecial education in the activities of School-age Educare. Questions that seekanswers are how special education can be expressed in the activities of theSchool-age Educare and how Special education can be a resource at the SchoolageEducare and supplement the School-age Educare´s pedagogy. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn : En deltagarorienterad studie

  Författare :Maria Olsson; Diana Berthén; Gun-Marie Wetso; Mara Westling Allodi; Lars Holmstrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; specialpedagogik; Special Education; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER

 5. 5. Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram : skolvardag och vändpunkter

  Författare :Kristina Hellberg; Lars-Christer Hydèn; Ann-Carita Evaldsson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aspergers syndrome; ethnography; individual programme; intergration; segregragation; narratives; special education; turning points; upper- secondary school; Aspergers syndrom; berättelser; etnografi; individuellt gymnasieprogram; integrering; segregering; specialpedagogik; vändpunkter; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe and research students roate into the programme, and what it means to students to follow a special secondary school course. The students attended a small specail needs teaching group based on the neuropsychiatric diagnosis of Asperger´s syndrome, which had been made during their years at school. LÄS MER