Sökning: "Culture school"

Visar resultat 1 - 5 av 279 avhandlingar innehållade orden Culture school.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Högt och lågt : Smak och stil i ungdomskulturen

  Författare :Erling Bjurström; Kirsten Drotner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Youth culture; style; taste; gender; youth research; culture; aesthetics; symbolic capital; social fields; habitus; school; identity; media; leisure; young people; distinction; dialogism; education; music; film; literature; social reproduction; cultural studies; high culture; popular culture; individualization; reflexivity; modernity; postmodern aesthetics; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the understanding of modern youth cultures. The study consists of three parts. The first part explores the development of youth culture research. In the second part a theoretical perspective is developed on taste and style that can be applied to contemporary youth cultures. LÄS MER

 3. 3. School journeys : ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

  Författare :Inês Félix; Anna Larsson; Björn Norlin; Daniel Tröhler; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; school journeys; educational modernity; ‘Reason’ of schooling; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : In this dissertation I examine school journeys in secondary education in Portugal between 1890 and 1960, focusing on State regulation, educational ideas and school practice. By bringing together the various parts of a broader discourse on a way of thinking and making schooling, I look at how this active method was regulated, argued and reportedly undertaken with a twofold aim: to expand the knowledge on the history of school journeys, and to contribute to the research on the ideas and practices of educational modernity. LÄS MER

 4. 4. Caught in Culture? : Cultural Transformation through HIV/AIDS Prevention Education in Zambia

  Författare :Ellen Carm; Ulf Fredriksson; David Stephens; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS prevention education; culture; transformation; multi-voiced and leveled strategy; cultural historical activity theory; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : The study explores the role and contribution of education in developing a localized and relevant HIV/AIDS prevention strategy through a multi-voiced approach, involving the educational institutions, as well as the traditional leaders, community-members, including parents. The study comprised all public schools in one Zambian province from 2002-2008. LÄS MER

 5. 5. Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  Författare :Laid Bouakaz; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. LÄS MER