Sökning: "Cultural construction"

Visar resultat 1 - 5 av 286 avhandlingar innehållade orden Cultural construction.

 1. 1. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 2. 2. The healthy construction workplace : best practices in the Swedish construction industry to prevent work-related musculosketal disorders among construction workers

  Författare :Romuald Rwamamara; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the reduction of work-related musculoskeletal disorders through the successful strategies contributing to a healthy construction workplace. The aim of this work is to contribute towards the understanding of a healthy construction workplace brought about by the best practices implemented by large construction sites. LÄS MER

 3. 3. Ansvaret för kulturarvet : Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919

  Författare :Magdalena Hillström; Svante Beckman; Peter Aronsson; Anders Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; 19th-century; antiquarianism; heritage politics; heritage preservation; Svenska Fornminnesföreningen; museum; history of museums; Nordiska museet; Artur Hazelius; Sverige; 1800-talet; fornminnesvård; fornforskning; Svenska Fornminnesföreningen; kulturarv; museer; museihistoria; Nordiska museet; Artur Hazelius; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen rymmer en ”stor” och en ”liten” berättelse. Den lilla berättelsen börjar omkring 1870 och handlar om Nordiska museet och dess grundläggare Artur Hazelius. LÄS MER

 4. 4. Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats? : En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning

  Författare :Ingrid Berglund; Inger Eriksson; Viveca Lindberg; Lisbeth Lundahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Apprenticeship; Construction Education and Training; Construction Programme; Cultural Historical Activity Theory; Enculturation; Hybrid Practices; Infusion of Core Subjects; Learning Practices; Practice and Theory; Vocational Education and Training; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The issue of this dissertation is the relationship between Vocational Education and Training (VET) in general and VET for building and construction in particular, as well as implications of the fact that Swedish VET is carried out both in school and in working life. Vocational construction education includes a three year Construction Programme at upper secondary school followed by two to three years of on-the-job training in the construction industry. LÄS MER

 5. 5. Att styra ett hållbart byggande - En definition av och en styrmodell för ett hållbart byggande

  Författare :Urban Persson; Byggproduktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainable construction; construction management model; styrmodell; Hållbart byggande;

  Sammanfattning : A large part of the Earth’s turnover of resources is associated with buildings and building construction. There is therefore a complex relationship to be taken into consideration when realizing construction projects, since economic and social aspects also affect individual people. LÄS MER