Sökning: "Cronholm Stefan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Cronholm Stefan.

 1. 1. Metodverktyg och användbarhet : en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling

  Författare :Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business and IT; Handel och IT; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis describes usability goals for method tools. Method tools are a type of CASE-tool aiming to support computer- and method-based information systems development. The aim of the thesis is to develop knowledge in order to suggest recommendations for achieving more usable method tools. The thesis takes an action perspective. LÄS MER

 2. 2. Varför CASE-verktyg i systemutveckling : En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer

  Författare :Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Business and IT; Handel och IT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Organisationers kunskapsverksamheter : en kritisk studie av “knowledge management”

  Författare :Ewa Braf; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informationsteknik; Informationsteknik; kunskapsmanagement; KM; organisationers kunskapsverksamheter; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : Att utveckla, tillvarata och återanvända kunskap är centrala företeelser för organisationers framåtskridande och utveckling. Härmed har kunskapsmanagement (KM) en viktig roll för och i organisationer. LÄS MER

 4. 4. DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system : En designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Stefan Cronholm; Göran Goldkuhl; Anders G Nilssin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Designteori; metod; metodintegration; aktivitetsteori; handlingsbarhetsteori; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande. Dessa ITsystem fungerar mer som hinder än stöd för personalen i utförande av arbetet. Det finns därmed behov av utveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Denna forsknings förslag är att denna utveckling bör ske med en designteori och metod. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsanpassade IT-stöd : Designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Per Backlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER