Sökning: "Critical thinking"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade orden Critical thinking.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Project work, independence and critical thinking

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Anders Eklöf; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project work; independence; individualisation; critical thinking; frame analysis; risk; uncertainty; Risk-society; Goffman;

  Sammanfattning : This thesis studies how students do projects in a Swedish upper secondaryschool. The students have to produce products and at the same time provethem self as independent in relation to the teachers, and negotiate therequirements of the project setting and the written instructions within thegroup. LÄS MER

 3. 3. On systems thinking in logistics management - A critical perspective

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Lindskog; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics management; Systems thinking; Systems theory; Systems approach; Critical; Interpretive; Actors;

  Sammanfattning : Systems thinking. Systems theory. The systems approach. All these concepts have in various guises been claimed as central to logistics management, since its dawning in the mid twentieth century. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9. Critical thinking in compulsory school civics. A phenomenographic study of 9th grade students’ critical thinking in civics

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kristoffer Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical thinking; higher-order thinking; problem solving; phenomenography; variation theory; civics; social studies; students; compulsory school;

  Sammanfattning : Cultivating students’ critical thinking skills is recognized as a highly important educational goal in many societies in the western world, not least in Sweden. Despite this the research community has so far produced little substantial knowledge on critical thinking and calls for new research approaches have been made. LÄS MER

 5. 5. Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning Thinking Freely, Thinking Right. A study of value transfer and critical

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna-Karin Wyndhamn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish upper secondary education; discourse analysis; ethnography; values; critical thinking; positioning; power; pupils; teachers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER