Sökning: "Cristina Lundqvist Persson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cristina Lundqvist Persson.

  1. 1. Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa

    Författare :Gärd Holmqvist; Åsa Roxberg; Ingrid Larsson; Cristina Lundqvist Persson; Töres Theorell; Högskolan i Halmstad; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Art Therapy; Expressive Therapies Continuum ETC ; Inner Change; Vitality Affects; Basic Affects; Intersubjectivity; Qualitative Research; Bildterapi Art Therapy ; Expressive Therapies Continuum ETC ; inre förändring; vitalitetsaffekter; grundaffekter; intersubjektivitet; kvalitativ forskning;

    Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig förändring. LÄS MER