Sökning: "Cretan music"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cretan music.

  1. 1. STRUCTURE AND INTERACTION IN CRETAN LEAPING DANCES CONNECTING ETHNOGRAPHY AND COMPUTATIONAL ANALYSIS

    Detta är en avhandling från Istanbul, Turkey : Istanbul Technical University

    Författare :André Holzapfel; [2018]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnomusicology; Crete; Cretan music; dance; computational analysis; ethnography;

    Sammanfattning : .... LÄS MER