Sökning: "Cost analysis"

Visar resultat 16 - 20 av 1793 avhandlingar innehållade orden Cost analysis.

 1. 16. Life-Cycle Costing : Applications and Implementations in Bridge Investment and Management

  Författare :Mohammed Safi; Raid Karoumi; Håkan Sundquist; Jan-Eric Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Bridge; Cost; Life Cycle Cost Analysis; Procurement; Investment; Management;

  Sammanfattning : A well-maintained bridge infrastructure is a fundamental necessity for a modern society that provides great value, but ensuring that it meets all the requirements sustainably and cost-effectively is challenging. Bridge investment and management decisions generally involve selection from multiple alternatives. LÄS MER

 2. 17. Cost of searching : probabilistic analysis of the self-organizing move-to-front and move -to-root sorting rules

  Författare :Josefin Bodell; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Consider two (or more) users who request records in adatabase independently and with different frequencies. On arequest, the user's probability of calling a certain record iseither constant or changes deterministically in time. One userhas priority over the other(s) and rearranges the recordsaccording to seff-organizing rules. LÄS MER

 3. 18. Solar PV in prosumer energy systems : A techno-economic analysis on sizing, integration, and risk

  Författare :Nelson Sommerfeldt; Hatef Madani Larijani; Björn Palm; Michel Haller; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrify everything; building energy systems; energy systems analysis; solar heat pump; investment analysis; Monte Carlo analysis; PVT; solar hybrid; Electrify everything; byggnadsenergisystem; energisystemanalys; solvärmepump; investeringsanalys; Monte Carlo analys; PVT; solhybrid; Energiteknik; Energy Technology; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In the transition towards a sustainable energy system, building mounted solar photovoltaics (PV) have unique benefits; they require no additional land and the energy is generated directly at load centers. Within residential buildings, multi-family homes (MFH) are particularly interesting because of the economies of scale and their greater potential for emissions reductions. LÄS MER

 4. 19. Att beräkna det goda samhället : Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Författare :Karin Thoresson; Sven Widmalm; Karolina Isaksson; Göran Sundqvist; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER

 5. 20. Condition-Based Maintenance: Selection and Improvement of a Cost-Effective Vibration-Based Maintenance Policy for Rolling element Bearings

  Författare :Basim Al-Najjar; Sherwin David; Bo Bergman; Produktionsekonomi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; a cost-effective vibration-based maintenance policy.; Integrated maintenance; Condition monitoring and control; Total Time on Test-plots; Vibration monitoring; effectiveness and accuracy; Failure causes and mechanisms; Maintenance quality; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi; Maintenance Technology; Failure analysis; Spectral analysis; Vibration-based maintenance policy; Maintenance cost-effectiveness; Selection of the most cost-effective maintenance strategy and policy; benchmarking; Total Quality Maintenance TQMain ; Cyclic improvement of maintenance experience; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Modern machinery is expensive and therefore must run at high availability and effectiveness which cannot be achieved without an effective maintenance policy. Condition monitoring, (CM), techniques can be utilised to reduce or arrest the rate of deterioration of a component so increasing operating life. LÄS MER