Sökning: "Consolidation and merger of corporations"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Consolidation and merger of corporations.

  1. 1. Essays on mergers and financial markets

    Författare :Tobias Lindqvist; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business enterprises Purchasing; Consolidation and merger of corporations; Capital market; Företagsförvärv; Företagsfusioner; Kapitalmarknad;

    Sammanfattning : .... LÄS MER