Sökning: "Commercial Property"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Commercial Property.

 1. 1. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter

  Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER

 2. 2. Näringsdrivande stiftelser. En rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning. Enterprise foundations. A legal study of purpose, property and administration

  Författare :Katarina Olsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Foundation; Charity; Enterprise foundation; Commercial activity; Purpose; Property; Civilrätt; Civil law; Trust;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning restrictions in the possibility of having commercial activities organised within the legal status of a foundation. An enterprise foundation is a foundation that either carries out commercial activities in its own name or is the owner of shares in a commercial enterprise organised outside the foundation. LÄS MER

 3. 3. The human-computer interface in commercial systems : Investigations of dialogue design factors and usability with alphanumeric display terminals

  Författare :Bengt Johnsson; Bertil Andersson; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; administrative process; administrative system; commercial system; controlled experimentation; criteria; design property; display terminal; field investigation; human-computer interface; man-computer dialogue; man-machine matching; terminal user; usability; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : When terminal based computer systems are incorporated in administrative processes, man-computer interface technology for many reasons becomes a crucial problem area. Terminal users ("terminalists") in such systems account for a vast number of terminal hours. LÄS MER

 4. 4. Challenges of Commercial Real Estate Management : An analysis of the Swedish commercial real estate industry

  Författare :Peter Palm; Frances Plimmer; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Real estate management; Quality in real estate management; Incentives for effort; Information sharing; Organisational structure; Customer focus; information sharing;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fem artiklar som var och en adresserar ett specifikt område inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Det övergripande syftet med avhandlingen är att se till de utmaningar förvaltning av kommersiella fastigheter innebär. LÄS MER

 5. 5. Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag : Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser

  Författare :Elisabeth Ahlinder; Richard Hager; Göran Millqvist; Kåre Lilleholt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; real estate; real property; land code; pledge; form requirements; leasing; security; property bonds; securitisation; mezzanine-loan; ring fence; triple net; fast egendom; fastighet; jordabalken; panträtt; formkrav; hyra; säkerhet; fastighetsleasing; fastighetsobligationer; värdepapperisering; fastighetsbolag; mezzanine-lån; negativklausuler; ring fence; triple net; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques. LÄS MER