Sökning: "Commend"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Commend.

  1. 1. Electricity Demand Options - in a Time-Dynamic Framework

    Författare :Lena Neij; Internationella miljöinstitutet; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Compass; air-distribution; Energy efficiency; lighting; Commend;

    Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER