Sökning: "Co-determination"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Co-determination.

 1. 1. The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching Tracing Co-determination within School Mathematics Practices

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Anna Pansell; Lisa Björklund-Boistrup; Paul Andrews; Uwe Gellert; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics teaching; Mathematics teachers; ATD; Co-determination; Praxeology; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Teachers’ mathematics teaching has been studied in many different ways. Such studies not often include more contexts than the teacher’s teaching practice. LÄS MER

 2. 2. Patient autonomy in highly technological care environments from a caring perspective

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Catharina Lindberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; caring context; co-determination; concept analysis; concept development; control; descriptive phenomenology; highly technological care; inductive content analysis; metasynthesis; partnership; patient experiences; theoretical development; transition; trust; vulnerability; autonomy; caring context; co-determination; concept analysis; concept development; control; descriptive phenomenology; highly technological care; inductive content analysis; metasynthesis; partnership; patient experiences; theoretical development; transition; trust; vulnerability; autonomy caring context co-determination concept analysis concept development control descriptive phenomenology highly technological care inductive content analysis metasynthesis partnership patient experiences theoretical development transition trust vulnerability;

  Sammanfattning : BackgroundPatients in highly technological care environments are severely ill, and are often suffering from a reduced physical and/or cognitive capacity following their illness and treatment, making them exceedingly vulnerable. The most severely ill patients are cared for in the intensive care unit. LÄS MER

 3. 3. Kampen mot § 23 Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Berit Bengtsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; union power; industrial democracy; employers´organizations; article 23; collective agreements; rules of priority; organization clauses; labour exchanges; job control; collective individual action; unemployment funds; travel assistance; business cycles; Ekonomisk historia; Facklig makt; industriell demokrati; arbetsgivarorganisationer; § 23; kollektivavtal; turordningsregler; organisationsklausuler; arbetsförmedling; platskontroll; kollektiva individuella aktioner; arbetslöshetskassor; reshjälp; konjunkturer; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to use a power perspective to describe the workers’ struggle for co-determination in the Swedish labour market during the period 1890–1939. The study explores how trade unions in general attempted to limit article 23, which asserted employers’ control over hiring and dismissal. LÄS MER

 4. 4. Chef i en högpresterande kultur Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Päivi Riestola; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Global management concept; leader-centric; employee-oriented; High Performance Culture; foreign owned; new institutionalism; modern individualism; governance; interpretation;

  Sammanfattning : Avhandlingen studerar styrningsprinciper i globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer på lokal nivå. En fallstudie har genomförts i ett svenskt utlandsägt företag där managementkonceptet Högpresterande kultur har införts i koncernens samtliga länder. LÄS MER

 5. 5. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Mia Rönnmar; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; functional flexibility; labour market flexibility; employment contract; information and consultation; employment protection; obligation to work; variation of contract; direct and allocate work; managerial prerogative; industrial relations; EC law; German law; English law; labour law; Swedish law; comparative law; Arbetsrätt; European law; EU-rätt; EU law; public law; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to study the legal regulation of the managerial prerogative and how it relates to the employee’s obligation to work in Swedish, English and German law in the light of the increasing flexibilisation of working life. The ongoing flexibilisation of working life is often described as an increase in adaptability and allocative flexibility, and as a shift from traditional to atypical employment. LÄS MER