Sökning: "Claudia Gillberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Claudia Gillberg.

  1. 1. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

    Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

    Författare :Claudia Gillberg; Växjö universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

    Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER