Sökning: "Classification and framing"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Classification and framing.

 1. 1. Vocational English in policy and practice

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Katarina Lindahl; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; Vocational; English; policy enactment; upper secondary education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification; upper secondary; education;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine how, and in what ways, vocational English is a part of English language teaching in the Building and Construc­tion Programme in Sweden, and what the influences are for such pedagogy. The main research question is how policy documents relate to the views of teachers and their educational practice regarding vocational English. LÄS MER

 2. 2. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. LÄS MER

 3. 3. Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Edmund Knutas; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolämnet svenska; gymnasieskolan; ämnesdidaktiska kunskaper; transformation; ramfaktorer; läroplansteori; klassifikation; inramning; medborgarskap; samhälle; retorik och praktik; school subject Swedish; upper secondary school; pedagogical content knowledge; transformation; frame factors; curriculum theory; classification; framing; citizenship; society; rhetoric and practise; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; School subject Swedish;

  Sammanfattning : Swedish as a school subject has long been debated in Sweden, and ideas concerning its content, role and function in school and society have varied greatly throughout the years. In 1994, there was an upper secondary school reform which resulted in a partial revision of the Swedish subject, including its introduction within a new course and grading system. LÄS MER

 4. 4. Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Måns Magnusson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Text analysis; Bayesian inference; Markov chain Monte Carlo; topic models; Textanalys; Bayesiansk inferens; Markov chain Monte Carlo; temamodeller;

  Sammanfattning : Probabilistiska ämnesmodeller (topic models) är en mångsidig klass av modeller för att estimera ämnessammansättningar i större corpusar. Applikationer finns i ett flertal vetenskapsområden som teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. LÄS MER

 5. 5. Metod, personlighet och forskning Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Eva Eliasson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge culture; conceptions; values; curriculum theory; nursing teacher education; nursing teacher; knowledge; learning; continuity; change; state governance; power relationships; gender coding; classification; framing; thought style; space of experience; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on continuity and change in a local knowledge culture, the nursing teacher education in Stockholm, during the years between 1958 and 1999, with a strong emphasis on conceptions of knowledge and learning. Concepts of analysis come from Basil Bernstein, Ludwik Fleck, Reinhart Koselleck and gender theory. LÄS MER