Sökning: "Christos Pappas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christos Pappas.

  1. 1. Metaforer i det politiska språket : en studie av de socialdemokratiska och de konservativ-liberala partiledarnas retorik i Grekland och Sverige vid millennieskiftet

    Författare :Christos Pappas; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Nygrekiska språket; politiskt språk; Svenska språket; Nygrekiska språket; metaforer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER