Sökning: "Christina Olsen-Lundh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Olsen-Lundh.

  1. 1. Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS

    Författare :Christina Olsen-Lundh; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emissions trading; Kyoto protocol;

    Sammanfattning : .... LÄS MER