Sökning: "Christina Jägersten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Jägersten.

  1. 1. Membrane antigens of Acholeplasma laidlawii

    Författare :Christina Jägersten; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER