Sökning: "Christina Hultgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Hultgren.

  1. 1. Population dynamics and demography of Carex rostrata in relation to water level

    Författare :A. B. Christina Hultgren; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER